Debugging Mode (WordPress)

Uit De Vliegende Brigade
Ga naar: navigatie, zoeken

Je kunt instellen waar en hoe een WordPress debugging informatie presenteert; de zogenaamde debugging mode.

De gebruikelijke manier om debugging mode te configureren, is in bestand wp-config.php.

Voorbeeld van een productiesite (KNL, mei 2021) waar debugging is uitgezet. Dit is onderaan het bestand:

/**
 * For developers: WordPress debugging mode.
 *
 * Change this to true to enable the display of notices during development.
 * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
 * in their development environments.
 */
define('WP_DEBUG', false);
define( 'WP_DEBUG_LOG', true );

Voorbeeld van een site waar debugging mode actief is:

/**
 * For developers: WordPress debugging mode.
 *
 * Change this to true to enable the display of notices during development.
 * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
 * in their development environments.
 */
define('WP_DEBUG', true);
define( 'WP_DEBUG_LOG', true );

Zie ook


Zie ook