WordPress (hoofdartikel)

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Yoast.com: Anatomy of a WordPress Theme - Bron

Eind augustus 2013 ben ik met WordPress wezen experimenteren. Ik ben bepaald onder de indruk: Sites zijn snel, en de gebruikersinterface om teksten te schrijven, is een verademing in vergelijking met Drupal.

Installatie

Vanuit de servermap:

wget https://wordpress.org/latest.zip
unzip latest.zip
mv wordpress/* .
rm latest.zip
rmdir wordpress

Verder:

 • MySQL » Creëer database & account
 • Open de site en doorloop de wizard.

Database connection string

Bovenaan in bestand wp-config.php. Bv.:

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'db_naam');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'db_gebruikersnaam');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'db_wachtwoord');

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');

Remove Hello Dolly & Akismet

cd wp-content/plugins
rm hellp.php
cd akismet
rm -rf *
rm .htaccess
cd ..
rmdir akismet

Pages vs. Posts

Pages

 • Een Page is een specifiek object met bijbehorende functionaliteiten. Pages kunnen in menu's worden opgenomen. Posts niet.
 • Pages kunnen via menu's ontsloten worden.

Posts

 • Een Post is een specifiek object met een aantal specifieke functionaliteiten.
 • Posts kunnen niet ondergebracht worden in eigen menu's
 • Standaard toont de home page van een WordPress-site de meest recente Posts.

Plugins

Locatie voor plugins in oudere versies van WordPress: wp-content/plugins. Voor nieuwere versies van WordPress: /assets/plugins

Enkele plugins:

Segmenten

Websites bestaan meestal uit dezelfde terugkerende gedeeltes: kopje, hoofdgedeelte, voettekst en wellicht een zijbalk hier of daar. Deze gebieden worden sections genoemd, soms ook blocks, segmenten of regio's. Met elk standaard-segment correspondeert een sjabloon:

 • header.php
 • sidebar.php
 • footer.php

Daarnaast kun je je eigen segmenten defineren, inclusief bijpassende sjablonen.

Sidebars

Met een sidebar of zijbalk bedoelen mensen meestal gebieden in een theme waarin widgets geplaatst kunnen worden. Justin ziet dit iets genuanceerder:

 • Een dynamic sidebar of dynamische zijbalk is het object binnen de admin-interface waar je widgets in plaatst
 • Een sidebar template of zijbalksjabloon is het gebied in een theme.

Meestal gaan deze twee begrippen hand-in-hand: De dynamische zijbalk wordt geregistreerd, en widgets worden in het bijbehorende zijbalksjabloon geplaatst.

Dynamische zijbalk registeren

Een zijbalk moet in functions.php geregistreerd worden. Zie Theming - Casus herfst 2013 (WordPress) en Justin's artikel voor voorbeelden.

Zijbalksjablonen

Code die betrekking heeft op een zijbalk, wordt in sidebar templates of zijbalksjablonen ondergebracht. Het standaardbestand is

sidebar.php

Indien je meerdere zijbalken hebt, is het handig om per zijbalk een apart zijbalksjabloon aan te maken, bv.:

sidebar-primary.php

en

sidebar-secondary.php

Bestand sidebar.php van Twenty Thirteen:

<?php
/**
 * The sidebar containing the secondary widget area, displays on posts and pages.
 *
 * If no active widgets in this sidebar, it will be hidden completely.
 *
 * @package WordPress
 * @subpackage Twenty_Thirteen
 * @since Twenty Thirteen 1.0
 */

if ( is_active_sidebar( 'sidebar-2' ) ) : ?>
	<div id="tertiary" class="sidebar-container" role="complementary">
		<div class="sidebar-inner">
			<div class="widget-area">
				<?php dynamic_sidebar( 'sidebar-2' ); ?>
			</div><!-- .widget-area -->
		</div><!-- .sidebar-inner -->
	</div><!-- #tertiary -->
<?php endif; ?>

Zijbalksjablonen aanroepen - get_sidebar()

Met behulp van de functie

get_sidebar()

worden zijbalksjablonen geïncorporeerd in een theme. Als er geen argument wordt meegegeven, zoekt WordPress naar sidebar.php. Indien er wel een argument wordt meegegeven, wordt het betreffende sjabloon geladen. Bv.:

get_sidebar('primary')

laadt sjabloon

sidebar-primary.php.

get_sidebar wordt aangeroepen vanuit index.html. Voorbeeld Twenty Thirteen:

<?php
/**
 * The main template file.
 *
 * This is the most generic template file in a WordPress theme and one of the
 * two required files for a theme (the other being style.css).
 * It is used to display a page when nothing more specific matches a query.
 * For example, it puts together the home page when no home.php file exists.
 *
 * Learn more: http://codex.wordpress.org/Template_Hierarchy
 *
 * @package WordPress
 * @subpackage Twenty_Thirteen
 * @since Twenty Thirteen 1.0
 */

get_header(); ?>

	<div id="primary" class="content-area">
		<div id="content" class="site-content" role="main">
		<?php if ( have_posts() ) : ?>

			<?php /* The loop */ ?>
			<?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
				<?php get_template_part( 'content', get_post_format() ); ?>
			<?php endwhile; ?>

			<?php twentythirteen_paging_nav(); ?>

		<?php else : ?>
			<?php get_template_part( 'content', 'none' ); ?>
		<?php endif; ?>

		</div><!-- #content -->
	</div><!-- #primary -->

<?php get_sidebar(); ?>
<?php get_footer(); ?>

Dynamische zijbalk weergeven - dynamic_sidebar()

Weergave van een dynamische zijbalk in een theme wordt verzorgd in een zijbalksjabloon met het php-commando dynamic_sidebar(). Bv.:

<div id="sidebar-primary" class="sidebar">
	<?php dynamic_sidebar( 'primary' ); ?>
</div>

Plaatsing - style.css

De uiteindelijke plaatsing van een zijbalk wordt via css aangegeven in bestand style.css.

Casus: Twenty Thirteen

Bestand:20130903-1735.png
In een bestaand theme kun je de zijbalk vinden via Appearance > Widgets. Hier vond ik deze Secondary Widget Area
Bestand:20130903-1740.png
Bijbehorende code in style.css: Deze zijbalk wordt rechts weergegeven
Vanuit index.php wordt get_sidebar() aangeroepen zonder argument. Het gaat dus om bestand sidebar.php
sidebar.php. Het gaat om dit commando: dynamic_sidebar('sidebar-2')
Bestand:20130903-1752.png
Bestand functions.php met een functie waarin beide zijbalken worden geregistreerd middels commando register_sidebar(). Dus ook een ingebouwd theme komt daar niet omheen.

Zie ook

Bronnen

Themes

Zie het spiekbriefje hier aan de zijkant. Zie ook Theming - Casus herfst 2013 (WordPress).

Dummy content

Als je een theme aan het ontwikkelen bent, kan het handig zijn om dummy content te laden, zodat je goed kunt testen. Zie [1].

Frameworks

Er bestaat zoiets als frameworks. http://wp.tutsplus.com/tutorials/theme-development/developing-wordpress-themes-using-responsive-frameworks/

Locatie

wp-content/themes

Ontwikkelomgeving

ThemeShaper beveelt aan:

Handleidingen:

Responsive themes

Responsive wil zeggen dat het theme zich aanpast aan het apparaat: Computer, mobieltje, etc. [2].

Theme-identificatie & klonen

Zaken zoals de naam van een theme, staan weergegeven in commentaarregels in style.css. Als je een theme kloont, is het handig om die gegevens aan te passen. Het hoeft trouwens niet per se: Dan wordt de kloon beschouwd als een child theme van het oorspronkelijke theme. Best goed over nagedacht!

ThemeShaper Tutorial

Deze cursus is een verademing:

Twitter Bootstrap

Rondom het onderwerp theming kom ik Twitter Bootstrap regelmatig tegen. Framework? css-library? Plugin? Kruising tussen een plugin en een theme?

Underscores

Underscores is een minimalistisch responsive theme, bedoeld om je eigen theme van te bouwen. Zie http://devliegendebrigade.nl/wiki/index.php/Theming_-_Casus_herfst_2013_(WordPress)#Aan_de_slag_met_Underscores voor meer.

Widgets

Widgets zijn de interfaces voor bepaalde functionaliteiten. Een plugin kan bv. één of meerdere widgets hebben. Vaak zijn widgets kleine op zichzelfstaande functionaliteiten, zoals een zoekbalk. Widgets kun je plaatsen in widget areas, zoals de zijbalken en de voettekst. Je kunt ze ook elders plaatsen, maar dat vereist programmeerkennis.

Bron: http://codex.wordpress.org/WordPress_Widgets

Bronnen

Codex.Wordpress.Org -- Officiële online handleiding