Systeemvariabelen (MySQL)

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Systeemvariabelen kun je bewerken in scripts, maar ook interactief.

Uitlezen

Voorbeelden hoe je MySQL systeemvariabelen kunt uitlezen:

show variables;

show variables where Variable_name like "%sort%";

show variables where Variable_name like "%sort\_buffer\_size%";

Indien waardes geheugenhoeveelheden betreft, zijn dit vermoedelijk waardes in bytes. Voorbeeld:

> mysql
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 12
Server version: 8.0.22-0ubuntu0.20.04.3 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2020, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> show variables where Variable_name like "%sort\_buffer\_size%";
+-------------------------+---------+
| Variable_name      | Value  |
+-------------------------+---------+
| innodb_sort_buffer_size | 1048576 |
| myisam_sort_buffer_size | 8388608 |
| sort_buffer_size    | 262144 |
+-------------------------+---------+
3 rows in set (0.00 sec)

De eerste waarde is namelijk 2^20 en dat is traditioneel het aantal bytes in een megabyte

Schrijven

Voorbeeld:

show 
  variables 
where 
  Variable_name like "%sort\_buffer\_size%";

set 
  sort_buffer_size = 524288;

show 
  variables 
where 
  Variable_name like "%sort\_buffer\_size%";

Zie ook