Mysqldump

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wat ik meestal zoek

# MySQL + gzip
########################################
#
mysqldump $db_name | gzip > $db_name-2021.02.02.sql.gz


# MySQL + gzip + timestamp
########################################
#
mysqldump $db_name | gzip > $db_name-${time_stamp}.sql.gz


# Inclusief credentials
########################################
#
mysqldump -u nakwnsb123 -pEPZk9nF123 nakwnsb123 > nakwnsb123-2020.09.03.sql


# Inclusief options & archief
########################################
#
# * "--comments" is not an option here: That's an option while importing
# * Just to be save, I include these switches: Settings in configuration files
#  don't always work as I expect them to work
#
mysqldump --routines --force knl | gzip > knl-2021.02.02.sql.gz

Syntaxis

De gebruikelijke manier om een MySQL-database te archiveren of te exporteren, is middels het commando mysqldump:

mysqldump --routines --force -u [username] -p [password] [databasename] > [backupfile.sql]

Als je dit bv. via Cron doet, icm. met FTP over SSH, kun je gemakkelijk backups maken en elders opslaan.

Inclusief sprocs, functions & defecte views

Standaard worden sprocs en functions niet meegenomen in backups. Daarnaast worden backups in het geheel niet gemaakt als de db defecte views bevat.

Om de eerste twee zaken te regelen, heb je de switch --routines nodig. Om dit laatste punt te regelen, heb je de switch --force nodig. In alle voorbeelden in het artikel, gebruik ik beide switches.

Nog handiger: In my.cnf beide opties configureren onder het kopje [mysqldump] (getest: April 2020). Bv.:

[client]
host   = localhost
user   = wortel
password = <zeg ik niet>
socket  = /var/run/mysqld/mysqld.sock
#database = mysql

[mysqldump]
routines = true
force  = true

Exporteer één specifieke tabel

mysqldump db_name table_name > table_name.sql

Database klonen

Zie Tabel kopiëren naar een andere database (MySQL)

Inclusief compressie

Ik ben niet helemaal thuis met redirects en piping, maar dit doet precies wat ik zoek:

mysqldump-knl | gzip > knl-2021.02.02.sql.gz
 • Dit betreft een server waar ik voor elke database een apart commando heb aangemaakt, zodat ik niet steeds alle credentials hoef op te geven
 • Er wordt geen SQL-bestand opgeslagen: De output van mysqldump gaat direct door naar gzip
 • Als je het gzip-bestand uitpakt, krijg je bestand knl-2021.02.02.sql - Dus inclusief extentie .sql, omdat die is geïncorporeerd in het commando

Inclusief commentaarregels

Commentaarregels worden altijd meegenomen bij exportteren. Bij importeren moet je specificeren of commentaar meegenomen moet worden.

Casus: Server has gone away-foutmelding (feb. 2016)

In februari 2016 had ik het probleem dat de server ermee kapte tijdens het importeren.

Casus: Couldn't execute ...-foutmelding (juli 2020)

Foutmeldingen

Zoiets als

mysql couldn't execute show create table view [...] references invalid table(s) or column(s)

In juli 2020 was zo'n foutieve view de reden dat ik MySQL Workbench een database niet kon benaderen

Oorzaak

Oorzaak: Namen van tabellen waren veranderd, zodat een view het niet meer deed. Daardoor kon mysqldump z'n truukje niet doen

Oplossingen

 • De betreffende view fixen - Dit is echter vaak echter niet realistisch
 • Via mysql-client de betreffende view verwijderen (vaak geen optie): drop view dinges;.
 • mysqldump gebruiken met optie --force
 • Opties --force incorporeren in de MySQL-configuratiebestanden (~/.my.cnf & /etc/mysql/my.cnf)

Zie ook

Bronnen

Appendix: mysqldump -help

mysqldump Ver 10.13 Distrib 5.5.47, for debian-linux-gnu (x86_64)
Copyright (c) 2000, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Dumping structure and contents of MySQL databases and tables.
Usage: mysqldump [OPTIONS] database [tables]
OR   mysqldump [OPTIONS] --databases [OPTIONS] DB1 [DB2 DB3...]
OR   mysqldump [OPTIONS] --all-databases [OPTIONS]

Default options are read from the following files in the given order:
/etc/my.cnf /etc/mysql/my.cnf /usr/etc/my.cnf ~/.my.cnf 
The following groups are read: mysqldump client
The following options may be given as the first argument:
--print-defaults    Print the program argument list and exit.
--no-defaults      Don't read default options from any option file.
--defaults-file=#    Only read default options from the given file #.
--defaults-extra-file=# Read this file after the global files are read.
 -A, --all-databases Dump all the databases. This will be same as --databases
           with all databases selected.
 -Y, --all-tablespaces 
           Dump all the tablespaces.
 -y, --no-tablespaces 
           Do not dump any tablespace information.
 --add-drop-database Add a DROP DATABASE before each create.
 --add-drop-table  Add a DROP TABLE before each create.
           (Defaults to on; use --skip-add-drop-table to disable.)
 --add-locks     Add locks around INSERT statements.
           (Defaults to on; use --skip-add-locks to disable.)
 --allow-keywords  Allow creation of column names that are keywords.
 --apply-slave-statements 
           Adds 'STOP SLAVE' prior to 'CHANGE MASTER' and 'START
           SLAVE' to bottom of dump.
 --character-sets-dir=name 
           Directory for character set files.
 -i, --comments   Write additional information.
           (Defaults to on; use --skip-comments to disable.)
 --compatible=name  Change the dump to be compatible with a given mode. By
           default tables are dumped in a format optimized for
           MySQL. Legal modes are: ansi, mysql323, mysql40,
           postgresql, oracle, mssql, db2, maxdb, no_key_options,
           no_table_options, no_field_options. One can use several
           modes separated by commas. Note: Requires MySQL server
           version 4.1.0 or higher. This option is ignored with
           earlier server versions.
 --compact      Give less verbose output (useful for debugging). Disables
           structure comments and header/footer constructs. Enables
           options --skip-add-drop-table --skip-add-locks
           --skip-comments --skip-disable-keys --skip-set-charset.
 -c, --complete-insert 
           Use complete insert statements.
 -C, --compress   Use compression in server/client protocol.
 -a, --create-options 
           Include all MySQL specific create options.
           (Defaults to on; use --skip-create-options to disable.)
 -B, --databases   Dump several databases. Note the difference in usage; in
           this case no tables are given. All name arguments are
           regarded as database names. 'USE db_name;' will be
           included in the output.
 -#, --debug[=#]   This is a non-debug version. Catch this and exit.
 --debug-check    Check memory and open file usage at exit.
 --debug-info    Print some debug info at exit.
 --default-character-set=name 
           Set the default character set.
 --delayed-insert  Insert rows with INSERT DELAYED.
 --delete-master-logs 
           Delete logs on master after backup. This automatically
           enables --master-data.
 -K, --disable-keys '/*!40000 ALTER TABLE tb_name DISABLE KEYS */; and
           '/*!40000 ALTER TABLE tb_name ENABLE KEYS */; will be put
           in the output.
           (Defaults to on; use --skip-disable-keys to disable.)
 --dump-slave[=#]  This causes the binary log position and filename of the
           master to be appended to the dumped data output. Setting
           the value to 1, will printit as a CHANGE MASTER command
           in the dumped data output; if equal to 2, that command
           will be prefixed with a comment symbol. This option will
           turn --lock-all-tables on, unless --single-transaction is
           specified too (in which case a global read lock is only
           taken a short time at the beginning of the dump - don't
           forget to read about --single-transaction below). In all
           cases any action on logs will happen at the exact moment
           of the dump.Option automatically turns --lock-tables off.
 -E, --events    Dump events.
 -e, --extended-insert 
           Use multiple-row INSERT syntax that include several
           VALUES lists.
           (Defaults to on; use --skip-extended-insert to disable.)
 --fields-terminated-by=name 
           Fields in the output file are terminated by the given
           string.
 --fields-enclosed-by=name 
           Fields in the output file are enclosed by the given
           character.
 --fields-optionally-enclosed-by=name 
           Fields in the output file are optionally enclosed by the
           given character.
 --fields-escaped-by=name 
           Fields in the output file are escaped by the given
           character.
 -F, --flush-logs  Flush logs file in server before starting dump. Note that
           if you dump many databases at once (using the option
           --databases= or --all-databases), the logs will be
           flushed for each database dumped. The exception is when
           using --lock-all-tables or --master-data: in this case
           the logs will be flushed only once, corresponding to the
           moment all tables are locked. So if you want your dump
           and the log flush to happen at the same exact moment you
           should use --lock-all-tables or --master-data with
           --flush-logs.
 --flush-privileges Emit a FLUSH PRIVILEGES statement after dumping the mysql
           database. This option should be used any time the dump
           contains the mysql database and any other database that
           depends on the data in the mysql database for proper
           restore. 
 -f, --force     Continue even if we get an SQL error.
 -?, --help     Display this help message and exit.
 --hex-blob     Dump binary strings (BINARY, VARBINARY, BLOB) in
           hexadecimal format.
 -h, --host=name   Connect to host.
 --ignore-table=name Do not dump the specified table. To specify more than one
           table to ignore, use the directive multiple times, once
           for each table. Each table must be specified with both
           database and table names, e.g.,
           --ignore-table=database.table.
 --include-master-host-port 
           Adds 'MASTER_HOST=<host>, MASTER_PORT=<port>' to 'CHANGE
           MASTER TO..' in dump produced with --dump-slave.
 --insert-ignore   Insert rows with INSERT IGNORE.
 --lines-terminated-by=name 
           Lines in the output file are terminated by the given
           string.
 -x, --lock-all-tables 
           Locks all tables across all databases. This is achieved
           by taking a global read lock for the duration of the
           whole dump. Automatically turns --single-transaction and
           --lock-tables off.
 -l, --lock-tables  Lock all tables for read.
           (Defaults to on; use --skip-lock-tables to disable.)
 --log-error=name  Append warnings and errors to given file.
 --master-data[=#]  This causes the binary log position and filename to be
           appended to the output. If equal to 1, will print it as a
           CHANGE MASTER command; if equal to 2, that command will
           be prefixed with a comment symbol. This option will turn
           --lock-all-tables on, unless --single-transaction is
           specified too (in which case a global read lock is only
           taken a short time at the beginning of the dump; don't
           forget to read about --single-transaction below). In all
           cases, any action on logs will happen at the exact moment
           of the dump. Option automatically turns --lock-tables
           off.
 --max-allowed-packet=# 
           The maximum packet length to send to or receive from
           server.
 --net-buffer-length=# 
           The buffer size for TCP/IP and socket communication.
 --no-autocommit   Wrap tables with autocommit/commit statements.
 -n, --no-create-db Suppress the CREATE DATABASE ... IF EXISTS statement that
           normally is output for each dumped database if
           --all-databases or --databases is given.
 -t, --no-create-info 
           Don't write table creation info.
 -d, --no-data    No row information.
 -N, --no-set-names Same as --skip-set-charset.
 --opt        Same as --add-drop-table, --add-locks, --create-options,
           --quick, --extended-insert, --lock-tables, --set-charset,
           and --disable-keys. Enabled by default, disable with
           --skip-opt.
 --order-by-primary Sorts each table's rows by primary key, or first unique
           key, if such a key exists. Useful when dumping a MyISAM
           table to be loaded into an InnoDB table, but will make
           the dump itself take considerably longer.
 -p, --password[=name] 
           Password to use when connecting to server. If password is
           not given it's solicited on the tty.
 -P, --port=#    Port number to use for connection.
 --protocol=name   The protocol to use for connection (tcp, socket, pipe,
           memory).
 -q, --quick     Don't buffer query, dump directly to stdout.
           (Defaults to on; use --skip-quick to disable.)
 -Q, --quote-names  Quote table and column names with backticks (`).
           (Defaults to on; use --skip-quote-names to disable.)
 --replace      Use REPLACE INTO instead of INSERT INTO.
 -r, --result-file=name 
           Direct output to a given file. This option should be used
           in systems (e.g., DOS, Windows) that use carriage-return
           linefeed pairs (\r\n) to separate text lines. This option
           ensures that only a single newline is used.
 -R, --routines   Dump stored routines (functions and procedures).
 --set-charset    Add 'SET NAMES default_character_set' to the output.
           (Defaults to on; use --skip-set-charset to disable.)
 --single-transaction 
           Creates a consistent snapshot by dumping all tables in a
           single transaction. Works ONLY for tables stored in
           storage engines which support multiversioning (currently
           only InnoDB does); the dump is NOT guaranteed to be
           consistent for other storage engines. While a
           --single-transaction dump is in process, to ensure a
           valid dump file (correct table contents and binary log
           position), no other connection should use the following
           statements: ALTER TABLE, DROP TABLE, RENAME TABLE,
           TRUNCATE TABLE, as consistent snapshot is not isolated
           from them. Option automatically turns off --lock-tables.
 --dump-date     Put a dump date to the end of the output.
           (Defaults to on; use --skip-dump-date to disable.)
 --skip-opt     Disable --opt. Disables --add-drop-table, --add-locks,
           --create-options, --quick, --extended-insert,
           --lock-tables, --set-charset, and --disable-keys.
 -S, --socket=name  The socket file to use for connection.
 --ssl        Enable SSL for connection (automatically enabled with
           other flags).
 --ssl-ca=name    CA file in PEM format (check OpenSSL docs, implies
           --ssl).
 --ssl-capath=name  CA directory (check OpenSSL docs, implies --ssl).
 --ssl-cert=name   X509 cert in PEM format (implies --ssl).
 --ssl-cipher=name  SSL cipher to use (implies --ssl).
 --ssl-key=name   X509 key in PEM format (implies --ssl).
 --ssl-verify-server-cert 
           Verify server's "Common Name" in its cert against
           hostname used when connecting. This option is disabled by
           default.
 -T, --tab=name   Create tab-separated textfile for each table to given
           path. (Create .sql and .txt files.) NOTE: This only works
           if mysqldump is run on the same machine as the mysqld
           server.
 --tables      Overrides option --databases (-B).
 --triggers     Dump triggers for each dumped table.
           (Defaults to on; use --skip-triggers to disable.)
 --tz-utc      SET TIME_ZONE='+00:00' at top of dump to allow dumping of
           TIMESTAMP data when a server has data in different time
           zones or data is being moved between servers with
           different time zones.
           (Defaults to on; use --skip-tz-utc to disable.)
 -u, --user=name   User for login if not current user.
 -v, --verbose    Print info about the various stages.
 -V, --version    Output version information and exit.
 -w, --where=name  Dump only selected records. Quotes are mandatory.
 -X, --xml      Dump a database as well formed XML.
 --plugin-dir=name  Directory for client-side plugins.
 --default-auth=name Default authentication client-side plugin to use.
 --enable-cleartext-plugin 
           Enable/disable the clear text authentication plugin.

Variables (--variable-name=value)
and boolean options {FALSE|TRUE} Value (after reading options)
--------------------------------- ----------------------------------------
all-databases           FALSE
all-tablespaces          FALSE
no-tablespaces          FALSE
add-drop-database         FALSE
add-drop-table          TRUE
add-locks             TRUE
allow-keywords          FALSE
apply-slave-statements      FALSE
character-sets-dir        (No default value)
comments             TRUE
compatible            (No default value)
compact              FALSE
complete-insert          FALSE
compress             FALSE
create-options          TRUE
databases             FALSE
debug-check            FALSE
debug-info            FALSE
default-character-set       utf8
delayed-insert          FALSE
delete-master-logs        FALSE
disable-keys           TRUE
dump-slave            0
events              FALSE
extended-insert          TRUE
fields-terminated-by       (No default value)
fields-enclosed-by        (No default value)
fields-optionally-enclosed-by   (No default value)
fields-escaped-by         (No default value)
flush-logs            FALSE
flush-privileges         FALSE
force               FALSE
hex-blob             FALSE
host               localhost
include-master-host-port     FALSE
insert-ignore           FALSE
lines-terminated-by        (No default value)
lock-all-tables          FALSE
lock-tables            TRUE
log-error             (No default value)
master-data            0
max-allowed-packet        16777216
net-buffer-length         1046528
no-autocommit           FALSE
no-create-db           FALSE
no-create-info          FALSE
no-data              FALSE
order-by-primary         FALSE
port               3306
quick               TRUE
quote-names            TRUE
replace              FALSE
routines             FALSE
set-charset            TRUE
single-transaction        FALSE
dump-date             TRUE
socket              /var/run/mysqld/mysqld.sock
ssl                FALSE
ssl-ca              (No default value)
ssl-capath            (No default value)
ssl-cert             (No default value)
ssl-cipher            (No default value)
ssl-key              (No default value)
ssl-verify-server-cert      FALSE
tab                (No default value)
triggers             TRUE
tz-utc              TRUE
user               root
verbose              FALSE
where               (No default value)
plugin-dir            (No default value)
default-auth           (No default value)
enable-cleartext-plugin      FALSE