Controleer of een entiteit bestaat (MySQL)

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Zo controleer je of een tabel of kolom bestaat!

Database

Kijk maar:

select
  *
from
  information_schema.schemata
where
  schema_name = "wp_tmp";

Voorbeeld van gebruik voor flow control in een sproc:

CREATE DEFINER=`strompf`@`localhost` PROCEDURE `sanitize`
(
  in source_db	tinytext,
  in dest_db tinytext
)
BEGIN
#
#
################################################################################
# Check for existence of dest-db
################################################################################
#
# You can use a variable here in WHERE statement
#
if
(
  select 
   count(*)
  from
   information_schema.schemata
  where
   schema_name = dest_db
)
then
  select "Bestaat";
else
  select "Bestaat niet";
end if;

Tabel

Mischien de elegantste manier om te verifiëren of een bepaalde tabel bestaat:

select
  count(*)
from
  information_schema.tables 
where
  table_schema = "database name"
  and
  table_name = "table name";

of als het om de huidige db gaat:

select 
  count(*) 
from 
  information_schema.tables
where
  table_schema=database()
  and
  table_name="root"

Voor flow control in een sproc:

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `do_something_to_table_root`
(
  in tb_name_in  tinytext
)
BEGIN

if
(
  select count(*) from information_schema.tables
  where
   table_schema=database()
   and  
   table_name=tb_name_in
)
then
  select "bestaat";
else
  select "bestaat niet";
end if;

END

Kolom

Zie deze schitterende code, afkomstig van m'n sproc add_column_unless_exists():

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `add_column_unless_exists`(
  IN tableName tinytext,
  IN fieldName tinytext,
  in fieldDef varchar(100)
)
begin

# Add a column to the given table in the current database
#######################################################################################################
#
# Important to include the name of the current db in the query below. If this column happens to be 
# available in another database, this check wouldn't work
#
# Example
#####################
#
# call add_column_unless_exists("item_name_tmp","cdiscount_basket_short_wording","varchar(30)");
#
if not exists
(
	select * from information_schema.columns
	where column_name=fieldname
	and table_name=tablename
	and table_schema=database()
)
then
	set @ddl=concat
    (
	  'alter table ',database(), '.', tablename,
	  ' add column ',fieldname," ",fielddef
	);

	# select @ddl;
	
	prepare stmt from @ddl;
	execute stmt;
	deallocate prepare stmt;

end if;
end

Bronnen